Een Pac-Bag is een op een hydrant of spuileiding aansluitbare waterfilterzak waarmee op eenvoudige wijze geconstateerd kan worden of een bluswaternet vrij is van mosselen en andere grove vervuiling (mosselen, schelpen, metaaldeeltjes). De Pac-Bag dient tevens als spuizak bij het spoelen en voorkomt daardoor vervolgschade aan bijvoorbeeld straatwerk.

Als aangetoond kan worden dat een bluswaternet schoon is, kan bij de overheid verzocht worden om de verplichte spoelfrequentie te verkleinen van tweemaal per jaar naar eenmaal in de drie jaar, dus vijf maal minder spoelen. In 3 jaar tijd levert dat dus een onkostenbesparing op van 500%. Indien wel vervuiling wordt aangetroffen, kunnen maatregelen worden genomen om in de toekomst zeker te zijn van een goed functionerend bluswaternet. Om er zeker van te zijn dat er geen schade wordt aangericht aan de pompen van mobiele en stationaire blusapparatuur, kan vooraf het te gebruiken bluswaternet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld schelpen, mosselen en/of metaaldeeltjes. De Pac-Bag is uitvoerig getest en is bestand tegen drukklasse PN16 op een druk van 24 bar.

Bij veel bedrijven overheerst de gedachte dat het stationaire bluswatersysteem best up-to-date is en aardig voldoet aan de door de overheid gestelde eisen. In de praktijk blijkt dit echter iedere keer weer tegen te vallen. De Pac-Bag geeft een eerste indicatie over de gesteldheid van uw leidingnetwerk. Deze leidingnetwerken zijn de ideale plek voor mosselen en fouling om zich te vestigen. U kunt zich voorstellen wat er gebeurt met uw apparatuur als deze eenmaal is aangesloten op dit leidingnetwerk vol fouling. De brandslangen kunnen scheuren, de kostbare machines gaan kapot en de blusapparatuur heeft na dergelijk gebruik zijn beste tijd gehad. Tijdens de uitvoering van de halfjaarlijkse spoelbeurt geeft de Pac-Bag, op een veilige en eenvoudige manier, een indicatie van de gesteldheid van het bluswaternet.